25.06.2019

sms2citizen

Mam Service sms2citizen ass de Bierger ëmmer iwwert Informatioune vun de Gemengeservicer an der Gemeng informéiert.

Verschécken vun enger SMS Noriicht ass einfach, kuerz a séier. Dëse Service gëtt dem Bierger fir näischt vun der Gemeng ugebueden.

Gratis umellen


Grâce au service sms2citizen, le citoyen est tenu au courant des évènements qui le concernent.

La transmission d'un message via un sms est simple, courte et rapide. Dorénavant, la commune offre ce nouveau service gratuitement à ses citoyens.

Souscrire gratuitement

Disclaimer