16.03.2019 13:30

Grouss Botz 2019

D'Ëmweltkommissioun, mat der Ënnerstëtzung vun der Konsdrefer Gemeng, organiséiert déi traditionell «Grouss Botz», déi dëst Joer Samschdes, de 16. Mäerz ofgehale gëtt.

 

Mir treffen eis ëm 13:30 Auer virum Gemengenatelier zu Konsdref. Mir freeën eis op Är Bedeelegung an invitéieren no der «Botz» op eng kleng Stäerkung an e gudde Patt.

 

Mir soen Iech am Viraus Merci fir Är Mataarbecht am Intressi vun eiser Ëmwelt.

 

 

La commission de l'environnement, en collaboration avec l’administration communale de Consdorf, organise l’action «Grouss Botz» ; c.-à-d. la collecte des déchets dans la nature,

samedi, le 16 mars.

 

Rendez-vous est donné devant l’atelier communal à Consdorf à 13:30 heures. Après l’action de nettoyage, nous nous retrouverons autour d’un verre d’amitié et d’une agape.

Nous vous remercions d’avance de votre participation dans l’intérêt de l’environnement.

Disclaimer