28.02.2020

Spueneschen Owend mam José Reyes an Dänzer

Spueneschen Owend mam José Reyes an Dänzer  
an der Brasserie vun der Seniorie St.Joseph
Rue Buurgkapp 4-5, 6211 Consdorf
17h30 – 19h30 Auer                                                                                           

Inscriptioun bis de 26. Februar 2020
Info: 26453-1 / accueil.consdorf@zitha.lu

Disclaimer